Østerby Sportsforenings historie

1. august 1937 blev foreningen Østerby Boldklub stiftet. Dens formål var at fremme fodboldspillet i Østerby og i foreningen kunne der i følge vedtægterne kun optages mænd, som var fyldt 14 år og som aktive medlemmer tog del i spillet og træningen.
 
Kontingentet var kr. 1,50 årligt for aktive medlemmer. Passive medlemmer der ikke havde stemmeret i foreningens anliggender kunne slippe med kr. 1,00.
 
Lovene for den nystiftede forening blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 19. marts 1938 på Stoklunds Hotel.
 
Man valgte en 5-mands bestyrelse, som afløser for det udvalg, som hidtil havde arbejdet med sagen og den kom til at bestå af:
 • Oskar Svendsen (formand)
 • Børge Winther Jensen (kasserer)
 • Moody Bach Nielsen
 • Arnold Nielsen
 • Johannes Nielsen
25. april 1942 besluttede man at forhandle med håndboldpigerne om tilslutning til forboldklubben. Der blev vedtaget at bestyrelsen skulle anskaffe en flagstang sam brønd på banen.
 
Året efter d. 10. april 1943 blev foreningens navn ændret til Østerby Sportsforening. Der blev på samme generalforsamling vedtaget, at man skulle leje et areal til håndboldbane af Severin Sørensen.
 
14. juli 1945 bliver der med stort stemmeflertal besluttet at forøge bestyrelsen med to kvindelige medlemmer.
 
I 1949, nærmere betegnet d. 29. maj beslutter bestyrelsen at ansøge kommunen om tilladelse til at lægge rør under den gamle vej samt om tilskud til ral og sten til en tennisbane.
 
25.-26. januar 1952 opføres i Byrum Gymnastiksal dilettantstykket "Hjerter er triumf". De optrædende er: Irene Kristiansen, Lilly Simonsen, Astrid Larsen, Lissy Ægidiussen, Thomas Larsen, Otto Thorsen, Arne Christensen, Ejvind Thomsen, Jens Emil Nielsen og Arthur Kristiansen. Instruktør er Leif Dam. Forestillingen bliver en bragende succes, som giver kr. 700,- i overskid.
 
D. 8. februar 1950 bliver man enige om at holde en basar til fordel for et klubhus på sportspladsen.
På et bestyrelsesmøde 3 uger senere bliver det vedtaget at basaren skal holdes på Sømandshjemmet d. 29. marts, ligesom det også bliver vedtaget, at der skal købes 200 træer til læplantning omkring den nye bane.
 
På et konstituerende møde d. 5. maj er punkt 2 på dagsordnen køb af Arthur Jensens jord som byggegrund til det nye klubhus.
På kommende møder og generalforsamlinger diskuterer man mere udflugter, dilettanter og diverse forlystelser fremfor sport. idet der faktisk ingen fodboldspillere er tilbage.
 
På generalforsamlingen d. 6. februar 1954 drøfter man således tilbagegangen indenfor sporten - den tilbagegang, som man står magtesløse overfor.
 
10. juli 1954 overrækker Charles Thomsen som repræsentant for Danmarks Samfundet, foreningen en fane.
 
der bliver på en generalforsamling i 1955 stillet forslag om nedsættelse af et udvalg, der kan forestå køb af Stoklunds Hotel. Forslaget bliver forkastet.
 
17. juni 1956 er der faneindvielse. Vejret er dejligt, der er mødt mange tilskuere op, Østerby Strengekor medvirker og Charles Thomsen, Arthur Kristiansen og formand Laurits Christiansen taler ved indvielsen. Slutteligt marcherer fanebærer Thomas Larsen samt børn og alle spillerne sportspladsen rundt.
 
22. marts 1957. Generalforsamlingen vedtager at give bestyrelsen bemyndigelse til at bygge et omklædningshus på banen. Byggesummen antages at ville blive kr. 4.000,-
 
18. april 1961 tilrettelægger man en forårsturnering på Læsø fra 28. april - 28. maj.
 
11. december samme år tager man stilling til en samling af spillere fra alle 3 Læsø-klubber. Man bliver enige - sammenslutningen bliver en realitet.
 
2. marts 1962 vedtager man at fejre foreningens 25 års jubilæum 1. august og på et efterfølgende bestyrelsesmøde bliver det vedtaget at købe jord af Børge W. Jensen i den idstrækning det er muligt og nødvændigt.
 
Herefter er der et stort slip i forhandlingsprotokollen - de næste 9 år bliver i bogstaveligste forstand mærkelagt, ingen påtager sig ansvaret og banerne gror op i vildnis.
 
Men nye unge kræfter kommer til, de forskellige sportsgrene får en opblomstring. 27. februar 1971 starter man på ny med ekstraordinær generalforsamling og man får kommnens tilladelse til at benytte Østerby Skoles bane, gymnastiksal og omklædningsrum.
 
Bankospillene afløser gåse- og andespil og efter opfordring fra Læsø Turistforening arrangere man den første havnefest 17. juli 1976.
 
I september samme år kontakter et par medlemmer borgmesteren mht. vejledning om oprettelse af et haludvalg.
 
Et sådant bliver lavet i oktober 1976 og det bliver overladt til dette at arbejde videre med sagen og udarbejde et skitseprojekt til Østerby Hallen.
 
Havnefesten har siden været en tilbagevendende begivenhed og pengene er strømmet ind.
 
Sportsforeningen fik sin hal i 1981 og den har siden dannet ramme om mange aktiviteter, godt sammenhold og et fint kammeratskab.
 
Mange Østerbyere har i løbet af det halve århundrede langt mange kræfter og megen arbejde i foreningen.
 
Adskillige er de bestyrelsesmedlemmer, der har underskrevet forhandlingsprotokollerne . for det meste har der været nye navne som afløsere for de gamle. Også formandsrækken er ganske imponerende.
 
 • Oskar Svendsen
 • Arnold Nielsen
 • Obel Hørlund Larsen
 • Arthur Kristiansen
 • Thomas Larsen
 • Frederik Simonsen
 • Laurits Christiansen
 • Regner Andersen
 • Lyder Arne Svendsen
 • Tony Larsen
 • Freddy H. Larsen
 • Bent Rulle
 • Gai Rulle

Kilde: Folder udgiver i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum 1987.