Vedtægter

§1

Foreningens navn er Østerby Sportsforening.

§2

Foreningens formål er at fremme al idræt og fritidsaktiviteter i Østerby.

§3

Bestyrelsen kan tilmelde foreningen i nødvendige specialforbund/unioner. Foreningen er som medlem undergivet dette disses love og bestemmelser.

§4

I foreningen kan optages alle som medlemmer, mod at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§5

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, Det kræves, at medlemmets kontingent er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem, det kræves dog altid, at mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer for.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel i Læsø Posten. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer. Såfremt ingen protesterer er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antal. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny inden for 8 dage, denne er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§7

Alle fremmødte medlemmer der er fyldt 14 år, og er bosiddende i Østerby, eller aktivt dyrker idræt i foreningen og som ikke har kontingentrestance, har stemmeret, og kan vælges til alle foreningens tillidsposter.

§8

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Beslutninger og referat af forhandlingerne indføres i protokol, som godkendes af dirigenten.

§9

Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabets fremlæggelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af 2 medlemmer til festudvalg.
 8. Valg af 2 medlemmer til DSI Østerby Sportshals bestyrelse.
 9. Valg af 2 revisorer og suppleant.
 10. Valg af 2 fanebærere.
 11. Valg af årets Østerbyer.
 12. Eventuelt.

§10

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den skal bestå af 7 medlemmer hvoraf der skal være repræsenteret mindst 2 af hver køn. Der afgår skiftevis 4-3 af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 medlemmer. Bestyrelsen kan vælge kasserer udenfor bestyrelsen.
 
Foreningen tegnes af formand, næstformand og sekretær.

§11

Foreningens festudvalg består af 4 medlemmer og suppleant. De vælges på generalforsamlingen og afgår skiftevis 2-2.
 
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, dog skal alle udvalg have mindst 1 bestyrelsesmedlem repræsenteret.

§12

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 fanebærere.

§13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14

På den ordinære generalforsamling valges hvert år 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskabet og beholdning.

§ 15

Forandringer afvedtagterne kan ske på enhver generalforsamling, når denne er beslutningsdygtig, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16

Foreningen kan kun opløses på en til formålet indlkaldt ekstraordinær generalforsamling. Det kræves at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, kan beslutningen træffes på første ordinære beslutningsdygtige generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingens skal i tilfælde af opløsning træffe beslutning om foreningens formue skal i tilfalde af opløsning anvendes til idrætslige eller almennyttige formål for børn i Østerby.